Cân Treo OCS-H2

Số lần xem:
1984
<p><strong><span style="color:#000000;">Th&ocirc;ng tin chi tiết sản phẩm</span></strong></p> <p>Model: OCS-H2 5 tấn.</p> <p>Sai số: Dao động 0,2 đến 0,5kg.</p> <p>H&atilde;ng: C&acirc;n điện tử thương hiệu OCS.</p> <p>Loại sản phẩm: C&acirc;n điện tử 5 tấn.</p> <p>T&iacute;nh năng nổi bật: On/Off, hold, trừ b&igrave;, zero,...</p> <p>Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng.</p> <p>Xuất xứ: Đ&agrave;i Loan.</p> <p>Trọng lượng tối đa: 5000 kg.</p> <p>Bước nhảy: 2 kg.</p> <p>Chất liệu vỏ: Th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</p> <p>Điều khiển từ xa: Dao động 10m.</p> <p>Nhiệt độ: Dao động từ -25 đến 55 độ C.</p> <p>Năng lượng sử dụng: AC 220V/50Hz.</p>
Yêu cầu gọi lại
số điện thoại
Số lượng
<p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:18pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#ff0000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn - Thiết kế chắc chắn, bền bỉ, cho kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn</span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap"> l&agrave; thiết bị chuy&ecirc;n dụng được ứng dụng rộng r&atilde;i trong c&aacute;c lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp nặng, vật liệu x&acirc;y dựng, khai th&aacute;c, cơ kh&iacute;,...Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, độ bền cao v&agrave; khả năng cho kết quả ch&iacute;nh x&aacute;c. H&atilde;y c&ugrave;ng với Vạn Ph&uacute;c kh&aacute;m ph&aacute; chi tiết sản phẩm n&agrave;y ngay dưới b&agrave;i viết sau.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:18pt; margin-bottom:6pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Th&ocirc;ng tin chi tiết sản phẩm</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h2> <ul style="margin-top:0; margin-bottom:0"> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Model: OCS-H2 5 tấn.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Sai số: Dao động 0,2 đến 0,5kg.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">H&atilde;ng: C&acirc;n điện tử thương hiệu OCS.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Loại sản phẩm: C&acirc;n điện tử 5 tấn.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">T&iacute;nh năng nổi bật: On/Off, hold, trừ b&igrave;, zero,...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Xuất xứ: Đ&agrave;i Loan.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Trọng lượng tối đa: 5000 kg.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Bước nhảy: 2 kg.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Chất liệu vỏ: Th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Điều khiển từ xa: Dao động 10m.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Nhiệt độ: Dao động từ -25 đến 55 độ C.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Năng lượng sử dụng: AC 220V/50Hz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap"><span style="border:none; display:inline-block; width:463px"><span style="overflow:hidden"><span style="height:607px"><img alt="Cân Treo OCS-H2" src="https://lh3.googleusercontent.com/jl0ZstAqttpsEoBQiYkP3RnoIvHGh998DtnMojHD5RvsgA7xDO-qkPZslpfPRXrxl7WAKY2VFARwgJm8wnxJpB-gU-iNkN8-7_OBkAzS4N3uikRm_iny-XBlBaFjHStOjGdrxxFI" style="margin-left:0px; margin-top:0px; width:463px; height:607px" title="Cân Treo OCS-H2" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:18pt; margin-bottom:6pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&aacute;c t&iacute;nh năng nổi bật của c&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h2> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số t&iacute;nh năng nổi bật của c&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn m&agrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua như sau:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n được l&agrave;m từ lớp vỏ th&eacute;p chống bụi, chống gỉ</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">V&igrave; c&acirc;n được ứng dụng trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp nặng n&ecirc;n kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi c&aacute;c va đập mạnh. Do đ&oacute;, vỏ c&acirc;n điện tử OCS-H2 n&agrave;y được l&agrave;m bằng chất liệu th&eacute;p chống gỉ, c&oacute; khả năng chịu lực cực kỳ tốt.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Ngo&agrave;i ra, lớp vỏ c&ograve;n được sơn tĩnh điện c&oacute; m&agrave;u xanh x&aacute;m, khả năng chống bụi, chống ẩm cực kỳ cao. Hạn chế tối đa ảnh hưởng của m&ocirc;i trường t&aacute;c động v&agrave;o thiết bị. Đồng thời hỗ trợ người d&ugrave;ng vệ sinh c&acirc;n điện tử một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">M&agrave;n h&igrave;nh LCD c&oacute; k&iacute;ch thước lớn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn được trang bị m&agrave;n h&igrave;nh LCD c&oacute; k&iacute;ch thước lớn với đ&egrave;n LED số đỏ. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể quan s&aacute;t được số liệu ở tr&ecirc;n m&agrave;n h&igrave;nh c&acirc;n từ mọi g&oacute;c nh&igrave;n d&ugrave; ở điều kiện thiếu &aacute;nh s&aacute;ng nhất. Ngo&agrave;i ra, phần b&ecirc;n dưới của m&agrave;n h&igrave;nh thiết kế th&ecirc;m đ&egrave;n b&aacute;o chế độ hiện h&agrave;nh ở tr&ecirc;n c&acirc;n rất hiện đại.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap"><span style="border:none; display:inline-block; width:411px"><span style="overflow:hidden"><span style="height:349px"><img alt="Cân Treo OCS-H2" src="https://lh6.googleusercontent.com/gGM60D-zVT6qkVh7KmfCL_OvjwQXb8XSmsTDnjJ-cpe-onP5hGVvo_GLm6RXcE4XXNs-pGrfqwkxHSwZWgVREEiVOpVX1F-fx4H0aCzag5JqOJOraq0qJkcWntbUJzJrpChirCTi" style="margin-left:0px; margin-top:0px; width:411px; height:349px" title="Cân Treo OCS-H2" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">M&agrave;n h&igrave;nh LCD của c&acirc;n c&oacute; k&iacute;ch thước lớn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Chiếc remote điều khiển từ xa</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Th&ecirc;m một đặc điểm nổi bật của chiếc c&acirc;n n&agrave;y đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; trang bị chiếc remote điều khiển từ xa. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể thực hiện lựa chọn đa dạng chức năng hơn l&agrave; việc chọn c&aacute;c n&uacute;t xuất hiện tr&ecirc;n mặt c&acirc;n điện tử. Cụ thể: Lấy gi&aacute; trị trung b&igrave;nh, trừ b&igrave;, chuyển đổi linh hoạt c&aacute;c chế độ c&acirc;n,...</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n sở hữu bộ vi xử l&yacute; chuẩn x&aacute;c</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 trọng lượng 5 tấn c&oacute; bộ vi xử l&yacute; cực kỳ chuẩn x&aacute;c v&agrave; nhạy b&eacute;n. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c của c&acirc;n đạt cấp III-OIML, trong đ&oacute; thời gian ổn định nhanh đạt 10s. C&oacute; khả năng hiển thị ch&iacute;nh x&aacute;c trọng lượng c&acirc;n h&agrave;ng h&oacute;a ngay sau khi người d&ugrave;ng treo l&ecirc;n m&oacute;c.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Thiết kế m&oacute;c c&acirc;n chắc chắn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n treo điện tử OCS-H2 tấn c&oacute; m&oacute;c treo v&agrave; m&oacute;c c&acirc;n được l&agrave;m bằng chất liệu th&eacute;p chống gỉ. K&iacute;ch thước của m&oacute;c treo v&agrave; m&oacute;c c&acirc;n lớn v&agrave; chắc chắn. Ri&ecirc;ng m&oacute;c c&acirc;n c&oacute; thể xoay một g&oacute;c 360 độ, thiết kế thanh g&agrave;i tiện lợi đảm bảo an to&agrave;n v&agrave; kh&ocirc;ng bị trơn tuột khi sử dụng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap"><span style="border:none; display:inline-block; width:602px"><span style="overflow:hidden"><span style="height:763px"><img alt="Cân Treo OCS-H2" src="https://lh4.googleusercontent.com/AUJ4nvY4oDhU0YN564YNsVZ0EtsO-K2Ny6JqHRrrtgXOK6ypTuaRu0n0Vaz12iKnUFKVH4bmsLa3vD3G5MkpOJs0srcmj7zbIjw1qSS9jQKJCmEV2huWhYabYBdrn5urGXpvJWAm" style="margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px; height:763px" title="Cân Treo OCS-H2" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Thiết kế m&oacute;c c&acirc;n chắc chắn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h3 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:16pt; margin-bottom:4pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#434343"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Hệ thống pin sạc tự động tắt nguồn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h3> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Một đặc điểm nổi bật cuối c&ugrave;ng của chiếc c&acirc;n OCS-H2 5 tấn, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hệ thống pin sạc c&oacute; khả năng tự động tắt nguồn. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể tiết kiệm được năng lượng v&agrave; k&eacute;o d&agrave;i thời gian sử dụng của chiếc c&acirc;n.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:18pt; margin-bottom:6pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Một số chức năng v&agrave; chế độ hoạt động của c&acirc;n&nbsp; treo điện tử OCS-H2 5 tấn</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h2> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số chức năng lẫn chế độ hoạt động nổi bật của c&acirc;n treo OCS-H2 5 tấn m&agrave; bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <ul style="margin-top:0; margin-bottom:0"> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&acirc;n th&ocirc;ng thường như c&aacute;c chiếc c&acirc;n điện tử kh&aacute;c.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">C&oacute; khả năng tự điều chỉnh c&acirc;n về mức Zero.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Định vị đa hướng với 4 hướng chủ động.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Khả năng chống th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, chống trơn trượt tốt.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Pin sạc gắn 12V-7Ah.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Thời gian sử dụng pin l&ecirc;n tới 200h.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> </ul> <h2 dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:18pt; margin-bottom:6pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:700"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Tại sao bạn n&ecirc;n mua c&acirc;n treo điện tử OCS-H2 5 tấn tại c&acirc;n điện tử Vạn Ph&uacute;?</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></h2> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Vạn Ph&uacute; l&agrave; đơn vị c&oacute; tr&ecirc;n dưới 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;n điện tử tr&ecirc;n thị trường. Cho tới nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nhận được h&agrave;ng ngh&igrave;n kh&aacute;ch h&agrave;ng tin tưởng, ủng hộ tr&ecirc;n chặng đường ph&aacute;t triển của m&igrave;nh. L&yacute; do l&agrave; bởi:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <ul style="margin-top:0; margin-bottom:0"> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đa dạng c&aacute;c mẫu c&acirc;n điện tử th&ocirc;ng minh, hiện đại cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng thỏa sức lựa chọn.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Cam kết nguồn gốc xuất xứ sản phẩm r&otilde; r&agrave;ng, chất lượng tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Gi&aacute; th&agrave;nh sản phẩm cạnh tranh, hợp l&yacute;.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> <li dir="ltr" style="list-style-type:disc; font-size:13.999999999999998pt; font-family:'Times New Roman'; color:#000000; font-weight:400; font-style:normal; font-variant:normal; text-decoration:none; vertical-align:baseline; white-space:pre"> <p dir="ltr" role="presentation" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i v&agrave; bảo h&agrave;nh hấp dẫn để thu h&uacute;t kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> </li> </ul> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap"><span style="border:none; display:inline-block; width:602px"><span style="overflow:hidden"><span style="height:328px"><img alt="Cân Treo OCS-H2" src="https://lh3.googleusercontent.com/E8IYSaTTr8b-efBadZSzDM4bBRaAeqe__o3mUA71iZbqISNCUTpN5zmiFc9ioPrnczLjGZAQ0ir1JsR-6f2QcCmDUPkWgqHL7fFYbdE1AG6ykl7iVYn3Vr_ml-J9XBhgUAeab_a6" style="margin-left:0px; margin-top:0px; width:602px; height:328px" title="Cân Treo OCS-H2" /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:italic"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Vạn Ph&uacute; l&agrave; đơn vị c&oacute; tr&ecirc;n dưới 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp c&aacute;c loại c&acirc;n điện tử&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số th&ocirc;ng tin nổi bật của c&acirc;n điện tử OCS-H2 5 tấn tại C&acirc;n Vạn Ph&uacute; cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham khảo. Nếu c&oacute; nhu cầu mua c&acirc;n điện tử n&agrave;y, h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ dưới đ&acirc;y để được tư vấn v&agrave; b&aacute;o gi&aacute; cụ thể.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Điện Thoại:(84)028.35 030609 - (84)028.36 021494</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Hotline: 0987069696&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt"><span style="line-height:1.7999999999999998"><b id="docs-internal-guid-e50d2202-7fff-f5be-99ee-e87e4f8f70e2" style="font-weight:normal"><span style="font-size:13.999999999999998pt"><span style="font-family:'Times New Roman'"><span style="color:#000000"><span style="font-weight:400"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant:normal"><span style="text-decoration:none"><span style="vertical-align:baseline"><span style="white-space:pre-wrap">Zalo:&nbsp; 0947069696</span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center; margin-top:0pt; margin-bottom:0pt">&nbsp;</p>
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  177
 • Tuần này:
  1921
 • Tháng trước:
  5942
 • Tất cả:
  287133

CTY TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

Địa chỉ: 96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

MST: 0309264128

Tel: (028). 35 030609       Fax: (028).3899 9038  

Hotline: 0987069696

 Zalo: 0947069696

 Website: www.candientu.net.vn www.canvanphu.com

www.cantreo.com www.loadcell.vn www.shimadzu.vn www.quacan.com

www.suacan.com

 Email: vanphu@canvanphu.com

Kết nối facebook

© Copyright 2019 www.candientu.net.vn, all rights reserved.

Thiết kế website www.webso.vn